Les economies transformadores del Poble-Sec davant el Covid_19

Transformative Economies of Poble-Sec in the face of Covid 19 crisis​

With the Covid crisis more than ever we have seen how the initiatives that have emerged from the social and solidarity economy are absolutely necessary if we want to build a map of community relations that are sustainable, with more balanced models, that allow a dignified life and at the same time a implementation of very simple initiatives to address climate and social emergency. 

Poble Sec is one of the oldest neighborhoods in Barcelona, located between the foothills of Montjuïc and the port. Here we have long had a great diversity of initiatives with shared values of the transforming Social, Solidarity and Sustainable Economy (ESSS). The CooperaSec  is the agglutinator of the neighborhood, although we believe there is still a long way to go.

Luckily, in the neighborhood we find consolidated proposals in many areas, from community parenting to the care of dependents and the elderly, or networks of exchange or mutual support on housing and food issues. Initiatives that favor neighborhood ties and that also lead to proposals for community culture, feminism or responsible consumption.

La pandèmia del Covid_19 ens fa reflexionar i ens obliga a resituar-nos cap a una “nova normalitat” que, des de les economies transformadores, creiem que ha d’incidir forçosament en altres maneres d’entendre l’economia, posant totes les vides al centre i no només els beneficis d’uns pocs.

I és que més que mai hem vist com les iniciatives sorgides des de l’economia social i solidària són del tot necessàries si volem construir un mapa de relacions comunitàries que siguin sostenibles, amb models més equilibrats, que permetin una vida digna i a la vegada una posada en pràctica d’iniciatives molt senzilles que facin front a l’emergència climàtica i social.

A Poble Sec fa temps que tenim una gran diversitat d’iniciatives amb uns valors de l’Economia Social, Solidària i Sostenible (ESSS) transformadora compartits. La Xarxa CooperaSec en som l’aglutinador referent al barri, tot i que creiem que encara hi ha molt camí a fer.

I és que caldria aconseguir que aquest sector de l’ESSS del Poble-sec pugui ser un motor dinamitzador del barri, reforçant una xarxa d’intercooperació i de construcció de processos col·lectius i comunitaris amb la finalitat de promoure i crear un mercat social a escala de Poble-sec, a on l’economia estigui al servei de les persones i no del màxim benefici d’uns pocs.

Des de l’economia social i solidària creiem en uns valors que es basen en la solidaritat, l’equitat, el suport mutu, el compromís comunitari, la dignitat, la democràcia, l’autogestió i la sostenibilitat. Creiem que només així podem caminar cap formes de vida que siguin una alternativa al sistema capitalista actual.

Sortosament, al barri trobem propostes consolidades en molts àmbits, des de la criança comunitària fins a les cures de persones depenents i gent gran, o les xarxes d’intercanvi o de suport mutu en temes d’habitatge i alimentació. Iniciatives que afavoreixen els vincles veïnals i que porten a propostes també de cultura comunitària, feminisme o consum responsable.

Des de CooperaSec promovem una manera de fer i una manera de viure responsable front a l’emergència climàtica i social. Transformant el dia a dia des de la pràctica. Ens vols conèixer? T’hi sumes

Xarxa CooperaSec

coopersace@gmail.com

http://cooperasec.barripoblesec.org/
@cooperasc

Healthy neighborhood, organized neighborhood

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top